Hướng dẫn và cách thức gửi ý kiến và thông qua nghị quyết của đại Hội đồng cổ đông bằng văn bản