NOTICE OF STATE CAPITAL SELL AT DUC GIANG CHEMICALS GROUP

Posted on Posted in Chưa được phân loại, Notify, Investors relation, Tin nổi bật, News

Thong bao dau gia DGC (1)

1. Đơn ĐK đấu giá CP

2. QĐ số 380 chấp thuận PA CNV

3. QĐ số 16 của TT

4. VNC – GCN ĐKDN

5. Chứng thư thẩm định giá

6. VNC – NĐ số 20 ban hành Điều lệ

7. VNC – Điều lệ

8. Bản CBTT

9. Giấy xác nhận sở hữu CP

10. DGC – Giấy ĐKKD

11. DGC – Điều lệ

12. DGC – Bao cao Kiem toan von 2019

13. DGC – BCTC Q3.2019 – Hợp nhất

14. DGC – BCTC Q3.2019 – Riêng lẻ

15. DGC – BCTC 2018 – Hợp nhất

16. DGC – BCTC 2018 – Riêng lẻ

17. DGC – BCTC 2017

0. quy che

Related post

Leave a Reply