(Tiếng Việt) Kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2018