(Tiếng Việt) Hóa chất Đức Giang Lào Cai (DGL): Mục tiêu lãi 450 tỷ đồng trước thuế năm 2018