(Tiếng Việt) “Gà đẻ trứng” của DGC sắp lên sàn HNX