(Tiếng Việt) DGC vinh dự thuộc tốp 100 doanh nghiệp đạt chỉ số năng lực quản trị tài chính tốt nhất năm 2018