(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính Quý III/2016 của công ty con – Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai