Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014