Đơn vị thành viên

Đơn vị thành viên:

* Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Lào Cai (vốn điều lệ: 997 tỷ đồng)

* Công ty Cổ phần Phospho Apatit Việt Nam (vốn điều lệ: 150 tỷ đồng)

* Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Đình Vũ ( vốn điều lệ: 60 tỷ đồng)

* Chi nhánh Công ty tại Bình Dương.

* Chi nhánh Công ty tại Hưng Yên.