ACID PHOSPHORIC CÔNG NGHIỆP

Axit Phốt-pho-ric thực phẩm (75{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} và 85{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}) Phosphoric Acid Food Grade (75{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} and 85{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}) Axit Phốt-pho-ric công nghiệp (75{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} và 85{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}) Phosphoric Acid Technical Grade (75{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} and 85{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}) Liên hệ: Anh Mạnh – Di động: 0909097946 – Email: manhdd@ducgiangchem.vn