AXÊTON

CÔNG THỨC HÓA HỌC: CH3COH3 MW: 58.08

Amoni Hydrôxit

Chất lượng: TK và TKPT Hàm lượng: 22 – 24{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}; 23 – 25{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} Đóng chai. Trọng lượng tịnh 1kg