Thông báo

Thông báo phát hành cổ phần

10 Jun,2013

Thông báo phát hành cổ phần

Thông báo Về việc phát hành tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 18  tháng 6 năm […]

Xem thêm
Thông báo thu thuế TNCN từ việc chuyển nhượng cổ phần

02 Jan,2013

Thông báo thu thuế TNCN từ việc chuyển nhượng cổ phần

Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang thông báo về việc thu thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng cổ phần như sau: Thực hiện chủ trương Nghị quyết 08/2011/QH13 ngày 6/8/2011 về các giải pháp Thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho các cho doanh nghiệp và […]

Xem thêm
Thông báo tạm ứng cổ tức 2012 đợt 1

08 Dec,2012

Thông báo tạm ứng cổ tức 2012 đợt 1

Thực hiện nghị quyết số 09/2012/HĐQT-NQ, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang thông báo chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012 đợt 1.     CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG ___________________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM […]

Xem thêm
Thông báo phát hành cổ phần

20 Sep,2012

Thông báo phát hành cổ phần

THÔNG BÁO Về việc phát hành tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (Giấy chứng chào bán cổ phiếu số 41/GCN-UBCK do chủ tịch UBCK NN cấp ngày 10/9/2012)   CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA […]

Xem thêm
Trang 9 trên 9«...56789