Thông báo

Công bố thông tin về việc thay đổi loại hình Báo cáo tài chính

13 Jan,2018

Công bố thông tin về việc thay đổi loại hình Báo cáo tài chính

Do việc Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang – Lào Cai nhận sáp nhập Công ty cổ phần hóa chất phân bón Lào Cai và Công ty cổ phần hóa chất Bảo Thắng, nên Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang – Lào Ca và Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Đình Vũ […]

Xem thêm
Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐQT về việc trả cổ tức 2016 và tạm ứng cổ tức 2017

03 Jan,2018

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐQT về việc trả cổ tức 2016 và tạm ứng cổ tức 2017

Tải về Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐQT về việc trả cổ tức 2016 và tạm ứng cổ tức 2017

Xem thêm
Hướng dẫn Cổ đông gửi ý kiến bằng văn bản

01 Dec,2017

Hướng dẫn Cổ đông gửi ý kiến bằng văn bản

Tải về bản Hướng dẫn cổ đông gửi ý kiến bằng văn bản

Xem thêm
Nghị quyết số 06/2017/HĐQT thay thế Nghị quyết số 05/2017/HĐQT về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

23 Nov,2017

Nghị quyết số 06/2017/HĐQT thay thế Nghị quyết số 05/2017/HĐQT về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết số 06/2017/HĐQT thay thế Nghị quyết số 05/2017/HĐQT về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xem thêm
Công bố thông tin về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

22 Nov,2017

Công bố thông tin về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày 21/11/2017 Hội đồng quản trị công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang đã ra nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xem thêm
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

28 Oct,2017

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

DGC – Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu tại công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn – Đào Hữu Huyền – Tại công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ

24 Oct,2017

Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ

Tải về Báo cáo kết quả giao dịch của ông Đào Hữu Duy Anh – Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc công ty

Xem thêm
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ

18 Sep,2017

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ

Đào Hữu Duy Anh – Ủy viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc công ty đăng ký mua 500.000 cổ phiếu DGC

Xem thêm
Tạm hoãn phát hành trái phiếu chuyển đổi tại công ty con – Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai

11 Jul,2017

Tạm hoãn phát hành trái phiếu chuyển đổi tại công ty con – Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai

Tải về nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai về việc tạm hoãn phát hành trái phiếu chuyển đổi

Xem thêm
Trang 5 trên 9«...34567...»