Thông báo

Thông qua giao dịch với các bên có liên quan đến cổ đông nội bộ

17 Apr,2018

Thông qua giao dịch với các bên có liên quan đến cổ đông nội bộ

Tải về nghị quyết số 07/NQ-HĐQT thông qua giao dịch với các bên có liên quan

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ phát hành cổ phần hoán đổi cổ phiếu DGL

06 Apr,2018

Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ phát hành cổ phần hoán đổi cổ phiếu DGL

Tải về nghị quyết số 04, 05, 06 của HĐQT về việc thông qua hồ sơ sáp nhập DGL vào DGC

Xem thêm
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

06 Apr,2018

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Tải về Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Xem thêm
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

15 Mar,2018

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Tải về hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Dự thảo sửa đổi điều lệ Toàn văn nội dung dự thảo điều lệ công ty

Xem thêm
Báo cáo thường niên năm 2017

14 Mar,2018

Báo cáo thường niên năm 2017

Tải về báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần bột giặt vằ hóa chất Đức Giang

Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Đào Hữu Duy Anh – Ủy viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc công ty

02 Mar,2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Đào Hữu Duy Anh – Ủy viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc công ty

Ông Đào Hữu Duy Anh – Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc – Đăng ký mua 500.000 cổ phiếu Tải về bản thông báo

Xem thêm
Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

21 Feb,2018

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ngày 21/2/2018 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang đã ra nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2018

Xem thêm
Trang 5 trên 10«...34567...10...»