Thông báo

Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2018

08 Jan,2019

Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2018

Tải về Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2018

Xem thêm
Báo cáo kết quả kinh doanh tháng 11 năm 2018

24 Dec,2018

Báo cáo kết quả kinh doanh tháng 11 năm 2018

Bao cao ket qua kinh doanh thang 11-2018

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch của Bà Đào Thị Hồng Hiên – Người có liên quan đến người nội bộ

11 Dec,2018

Báo cáo kết quả giao dịch của Bà Đào Thị Hồng Hiên – Người có liên quan đến người nội bộ

Tải về Báo cáo kết quả giao dịch của Bà Đào Thị Hồng Hiên

Xem thêm
Thông báo giao dịch của người có liên quan đến người nội bộ

05 Dec,2018

Thông báo giao dịch của người có liên quan đến người nội bộ

Tải về thông báo giao dịch của bà Đào Thị Hồng Hiên – Vợ của ông Nguyễn Văn Kiên, trưởng ban kiểm soát công ty

Xem thêm
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Ông Vũ Nhất Tâm, thành viên HĐQT

05 Dec,2018

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Ông Vũ Nhất Tâm, thành viên HĐQT

Tải về thông báo giao dịch vủa ông Vũ Nhất Tâm, thành viên HĐQT

Xem thêm