Thông báo

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019

30 Mar,2019

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019

Tải về biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT năm 2019

11 Mar,2019

Nghị quyết HĐQT năm 2019

CBTT nghi quyet HDQT 04

Xem thêm
Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

11 Mar,2019

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông: Noi dung chuong trinh dai hoi thuong nien nam 2019 Đơn đề cử, ứng cử HĐQT, BKS: Đơn đề cử ứng viên BKS Đơn đề cử ứng viên HDQT

Xem thêm
Báo cáo tài chính kiểm toán 2018

11 Mar,2019

Báo cáo tài chính kiểm toán 2018

BCTC Hop nhat DGC 2018 Báo cáo tài chính công ty mẹ: Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019

Xem thêm
Báo cáo quản trị công ty

30 Jan,2019

Báo cáo quản trị công ty

Tải về Báo cáo quản trị năm 2018 Tải về báo cáo cổ đông lớn

Xem thêm
Nghị quyết số 02/2019 ngày 23/01/2019 thông qua kết quả SXKD quý 4/2018 và kế hoạch Quý 1/2019

24 Jan,2019

Nghị quyết số 02/2019 ngày 23/01/2019 thông qua kết quả SXKD quý 4/2018 và kế hoạch Quý 1/2019

Tải về Nghị quyết số 02/2019 ngày 23/01/2019 thông qua kết quả SXKD quý 4/2018 và kế hoạch Quý 1/2019

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch của ông Vũ Nhất Tâm – Thành viên HĐQT

16 Jan,2019

Báo cáo kết quả giao dịch của ông Vũ Nhất Tâm – Thành viên HĐQT

Tải về báo cáo kết quả giao dịch của ông Vũ Nhất Tâm – Thành viên HĐQT

Xem thêm