14 2016, Apr

Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền

Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015, cụ thể: – Tỷ lệ cổ tức: 12,09{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phần sở hữu nhận 1.209 đồng); – Dự kiến ngày chốt quyền hưởng cổ tức: ngày 29/4/2016 – Thanh toán: Dự kiến từ ngày 16 tháng 5 năm 2016 – Nguồn chi trả: Lợi nhuận […]

Xem thêm

02 2016, Apr

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015

Ngày 02/4/2016 Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 và đã ra Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ Tải về nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Xem thêm

29 2014, Mar

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG Số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà nội, ngày 29 tháng 03 năm 2014 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG […]

Xem thêm

24 2013, Mar

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG Số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà nội, ngày 23 tháng 03 năm 2013 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2012 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG […]

Xem thêm

08 2012, Dec

Nghị quyết số 09/HĐQT về việc tạm ứng cổ tức

Nghị quyết số 09/HĐQT-NQ về việc tạm ứng cổ tức năm 2012 đợt 1 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG ___________________ Số 09/2012/NQ-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà nội, ngày 7 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT HỘI […]

Xem thêm

29 2012, Mar

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG Số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà nội, ngày 29 tháng 03 năm 2012 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG […]

Xem thêm