Nghị quyết ĐHCĐ

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2014

04 Apr,2015

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2014

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2014  

Xem thêm
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2013

29 Mar,2014

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG Số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà nội, ngày 29 tháng 03 năm 2014 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG […]

Xem thêm
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2012

24 Mar,2013

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG Số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà nội, ngày 23 tháng 03 năm 2013 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2012 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG […]

Xem thêm
Nghị quyết số 09/HĐQT về việc tạm ứng cổ tức

08 Dec,2012

Nghị quyết số 09/HĐQT về việc tạm ứng cổ tức

Nghị quyết số 09/HĐQT-NQ về việc tạm ứng cổ tức năm 2012 đợt 1 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG ___________________ Số 09/2012/NQ-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà nội, ngày 7 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT HỘI […]

Xem thêm
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2011

29 Mar,2012

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG Số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà nội, ngày 29 tháng 03 năm 2012 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG […]

Xem thêm