Nghị quyết ĐHCĐ

Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2018

08 Jan,2019

Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2018

Tải về Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2018

Xem thêm
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

06 Apr,2018

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Tải về Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Xem thêm
Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017

30 Dec,2017

Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017

Tải về Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 Tải về biên bản kiểm phiếu

Xem thêm
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

18 Apr,2017

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Tải về Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Xem thêm
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015

02 Apr,2016

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015

Ngày 02/4/2016 Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 và đã ra Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ Tải về nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ  

Xem thêm
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2014

04 Apr,2015

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2014

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2014  

Xem thêm
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2013

29 Mar,2014

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG Số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà nội, ngày 29 tháng 03 năm 2014 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG […]

Xem thêm
Trang 1 trên 212