05 2020, May

Giấy mời họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2020

GIẤY MỜI HỌP Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020              Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang   Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang; Hội đồng quản […]

Xem thêm

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ

Nguyễn Văn Quang – Ủy viên HĐQT – đăng ký bán 159.000 CP – Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Quang – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT – Mã chứng khoán: DGC – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 239.142 CP (tỷ […]

Xem thêm

11 2017, Apr

DLC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 10/4/2017 tại Lào Cai, Công ty CP Hóa Chất Đức Giang Lào Cai (DLC) đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 với tâm điểm “Sáp nhập nâng cao sức mạnh để thành công”. Đại hội đã thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017; các tờ […]

Xem thêm

02 2016, Apr

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015

Ngày 02/4/2016 Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 và đã ra Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ Tải về nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Xem thêm