Báo cáo tài chính

Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011 (DLC)

31 Oct,2011

Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011 (DLC)

STT Chỉ tiêu Từ tháng 1 đến tháng 9 1 Doanh thu 564.297.734.443 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 16.886.944.451 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 500.443.316.845 4 Giá vốn bán hàng 401.710.950.271 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 98.732.366.574 6 Doanh […]

Xem thêm
Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011 (DGC)

31 Oct,2011

Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011 (DGC)

Đơn vị tính: Đồng STT Chỉ tiêu Từ tháng 1 đến tháng 9 1 Doanh thu 264.992.959.484 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 2.329.059.295 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 262.663.900.295 4 Giá vốn bán hàng 228.421.202.976 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch […]

Xem thêm
Trang 7 trên 7«...34567