Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 1/2019

19 Apr,2019

Báo cáo tài chính quý 1/2019

Tải về BCTC Quý 1 năm 2019 công ty mẹ Tải về BCTC hợp nhất quý 1 năm 2019 Giải trình BCTC công ty mẹ Giải trình BCTC hợp nhất

Xem thêm
Báo cáo thường niên năm 2018

30 Mar,2019

Báo cáo thường niên năm 2018

CBTT Bao cao thuong nien 2018

Xem thêm
Báo cáo tài chính kiểm toán 2018

11 Mar,2019

Báo cáo tài chính kiểm toán 2018

BCTC Hop nhat DGC 2018 Báo cáo tài chính công ty mẹ: Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019

Xem thêm
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

18 Jan,2019

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

Tải về Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018 – Công ty mẹ Tải về Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018 – Hợp nhất Giải trình BCTC công ty mẹ Giải trình BCTC hợp nhất

Xem thêm
Báo cáo kết quả kinh doanh tháng 11 năm 2018

24 Dec,2018

Báo cáo kết quả kinh doanh tháng 11 năm 2018

Bao cao ket qua kinh doanh thang 11-2018

Xem thêm
Báo cáo tài chính Quý 3/2018

18 Oct,2018

Báo cáo tài chính Quý 3/2018

Tải về báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2018 Giải trình BCTC hợp nhất Q3/2018 Tải về báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2018 Giải trình BCTC công ty mẹ Q3/2018

Xem thêm
Báo cáo tài chính bán niên 2018 (đã kiểm toán)

15 Aug,2018

Báo cáo tài chính bán niên 2018 (đã kiểm toán)

Tải về báo cáo tài chính bán niên 2018 Tải về giải trình Tải về báo cáo tài chính bán niên 2018

Xem thêm
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018

19 Jul,2018

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018

Tải về báo cáo tài chính Quý 2/2018 Tải về giải trình BCTC Quý 2/2018

Xem thêm
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018

20 Apr,2018

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018

Tải về bản công bố thông tin và giải trình Tải về BCTC Qúy 1 năm 2018  

Xem thêm