Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 01/2019 ngày 08/01/2019 thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018