Báo cáo kết quả giao dịch của ông Vũ Nhất Tâm – Thành viên HĐQT