Amoni Hydrôxit

Chất lượng: TK và TKPT

Hàm lượng: 22 – 24%; 23 – 25%

Đóng chai. Trọng lượng tịnh 1kg